โครงสร้างบุคลากร

 

 

         
   

นายพูนศักดิ์ ประมงค์ 

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)

   
       
         

นางสาววรวลัญช์ วริษฐ์พุฒิเมธ 

ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)

 

 นายชากฤต รัตนวิทย์

ล่าม

 

นายอารี เกตุเลขา

พนักงานประสานงานทั่วไป